Thông báo xét cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1 năm học 2022-2023

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số: 390 /TB-ĐHGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 5 năm 2023

THÔNG BÁO

Về việc Xét cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1 năm học 2022-2023

—————–

Căn cứ Quyết định số 334/QĐ-ĐHGTVT ngày 10/4/2023 về việc phân bổ chỉ tiêu học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1 năm học 2022-2023;

Căn cứ kết quả học tập của sinh viên trong học kỳ 1 năm học 2022-2023,

Nhà trường thông báo đến Khoa, Viện quản lý sinh viên và người học về việc xét cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1 năm học 2022-2023 như sau:

1. Số tiền và mức học bổng

Thực hiện theo Quyết định số 334/QĐ-ĐHGTVT ngày 10/4/2023 tại đây.

2. Đối tượng xét cấp học bổng

Sinh viên hệ đại học chính quy chương trình đại trà.

3. Tiêu chuẩn xét học bổng

3.1. Tiêu chuẩn chung 

– Điểm trung bình chung học tập theo học kỳ xét được tính từ điểm thi, kiểm tra hết học phần lần thứ nhất đạt loại Khá trở lên;

– Điểm rèn luyện theo học kỳ xét từ loại Khá trở lên;

– Không có điểm F trong học kỳ xét, bao gồm cả các học phần giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng;

– Không bị kỷ luật từ mức Khiển trách trở lên;

– Số lượng tín chỉ đăng ký và học tập hoặc được Nhà trường xếp từ 15 tín chỉ trở lên bao gồm cả học phần giáo dục thể chất.

3.2. Tiêu chuẩn cụ thể

Học bổng loại Xuất sắc: dành cho người học có điểm trung bình chung học tập và điểm rèn luyện trong học kỳ xét đều đạt loại Xuất sắc.

Học bổng loại Giỏi: dành cho người học có điểm trung bình chung học tập trong học kỳ xét đạt loại Giỏi và điểm rèn luyện trong học kỳ xét đạt loại Tốt trở lên.

Học bổng loại Khá: dành cho người học có điểm trung bình chung học tập trong học kỳ xét đạt loại Khá và điểm rèn luyện trong học xét đạt loại Khá trở lên.

3.3. Lưu ý

Đối với các ngành/ chuyên ngành học có số lượng sinh viên được xét cấp học bổng khuyến khích học tập vượt quá chỉ tiêu thì xét theo kết quả từ cao xuống thấp, không vượt chỉ tiêu quy định.

4. Dữ liệu điểm xét học bổng tải và xem chi tiết tại đây.

5. Thời gian xét cấp Khoa/ Viện

Khoa, Viện quản lý hoàn thành xét và công bố dự thảo kết quả cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1 năm học 2022-2023 đến người học chậm nhất 16g30 ngày 26/5/2023.

Khoa, Viện quản lý gửi file mềm cùng tờ trình bản giấy chính thức đề nghị cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1 năm học 2022-2023 về Nhà trường thông qua phòng Công tác sinh viên chậm nhất 16g30 ngày 31/05/2023.

Sau thời gian này, phòng Công tác sinh viên chịu trách nhiệm tổng hợp, trình xin ý kiến của Hiệu trưởng về việc phê duyệt kết quả cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1 năm học 2022-2023 và phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện các thủ tục liên quan để cấp học bổng cho người học.

6. Liên hệ

Mọi vấn đề vướng mắc liên quan đến dữ liệu điểm tại mục 4, sinh viên liên hệ Thầy Lê Quốc Tuấn – Phó trưởng Khoa CNTT qua Email: tuan.le@ut.edu.vn, thời hạn chót: 14H, ngày 24/05/2023

Trân trọng./.

Nơi nhận:

– Tập thể lãnh đạo (để b/c);

– Khoa/ Viện (để p/h t/h);

– Lưu: CT-SV, VT (Đức-02b).

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

TS. Lê Văn Vang

Leave a Reply