Danh sách sinh viên đăng ký giảng viên hướng dẫn thành công

Các sinh viên chưa có giảng viên hướng dẫn (cột GVHD để trống) thực hiện đăng ký bổ sung theo quy trình đã công bố đến hết ngày 26/04/2024. Sau ngày này mọi khiếu nại sẽ không được giải quyết. Áp dụng cho cả các sinh viên đăng ký bổ sung không thuộc danh sách.

Danh sách đăng ký