Thông báo kế hoạch thực hiện thực tập tốt nghiệp/luận văn tốt nghiệp học kỳ III năm học 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Số:…./TB-CNTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

THÔNG BÁO
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP/ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP
HỌC KỲ III NĂM HỌC 2023-2024

Căn cứ chương trình đào tạo chính qui hệ đại học các ngành thuộc Khoa Công nghệ thông tin;
Căn cứ tiến độ năm học 2023-2024 hệ đại học chính quy đại trà, CLC;
Căn cứ thông báo hướng dẫn đăng ký học phần Thực tập tốt nghiệp (TTTN) và Luận văn tốt nghiệp (LVTN) của Phòng Đào tạo;
Căn cứ quy định thực hiện TTTN, LVTN của Khoa Công nghệ thông tin;
Khoa Công nghệ thông tin thông báo đến sinh viên kế hoạch thực hiện các môn liên quan đến tốt nghiệp học kỳ III năm học 2023-2024 như sau:

PHẦN DÀNH CHO TTTN/Thay thế LVTN

  1. Sinh viên đủ điều kiện học TTTN/ môn thay thế LVTN thực hiện đăng ký học theo lịch của Phòng Đào Tạo và Viện CLC (sinh viên theo dõi lớp được mở trong hệ thống).
  2. Khoa CNTT phân công giảng viên hướng dẫn TTTN theo link (được cập nhật vào 15/7/2024).
  3. Sinh viên thực hiện TTTN: từ 18/07/2024 đến 19/09/2024.
  4. Bộ môn tổ chức báo cáo TTTN và gửi điểm về Khoa: trước 30/09/2024.
  5. Sinh viên học môn thay thế LVTN và thi theo quy định của đề cương môn học.

PHẦN DÀNH CHO LVTN

  1. Sinh viên đủ điều kiện đăng ký thực hiện LVTN với giảng viên (bao gồm các sinh viên trong danh sách sau), giảng viên đăng ký với bộ môn: đến  14/07/2024.
  2. Khoa gửi danh sách tổng hợp về PĐT, Viện CLC mở lớp: 16/07/2024.
  3. Sinh viên thực hiện LVTN: từ 25/07/2024 đến 25/10/2024.
  4. Bộ môn tổ chức báo cáo LVTN và gửi điểm về Khoa: trước 20/11/2024.

 

TpHCM, ngày 08 tháng 07 năm 2024

P. Trưởng Khoa

(Đã ký)

Trần Thiên Thanh