Kết quả đăng ký TTTN và thay thế LVTN học kỳ 1 năm học 2023-2024

Danh sách đăng ký TTTN đợt 2

Danh sách đăng ký học phần thay thế LVTN

Kết quả xét duyệt phòng Đào tạo

Sinh viên trực tiếp vào link kiểm tra, xóa học phần cần bỏ và thêm vào học phần muốn học trong danh sách các môn được mở trong học kỳ. Hạn chót hết ngày 26/09/2024

 

Leave a Reply