Chương trình đào tạo Chuyên ngành Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu

⇒ Khóa 2012 về trước

⇒ Khóa 2013

⇒ Khóa 2014, 2015, 2016

⇒ Khóa 2017

⇒ Khóa 2018