Khoa Công nghệ thông tin hiện có 06 phòng Lab, thưc hành. Các phòng  thực hành được trang bị tương đối đầy đủ, phục vụ cho hoạt động giảng dạy, nghiên cứu các ngành CNTT thuộc khoa CNTT của giảng viên và sinh viên.

STT

Phòng Lab

1

Phòng Lab C.101

2

Phòng Lab C.102

3

Phòng Lab B.008

4

Phòng Lab D.402

5

Phòng Lab H.005

6

Phòng Lab H.006