Thông báo kế hoạch thực hiện thực tập tốt nghiệp/ luận văn tốt nghiệp học kỳ i năm học 2023-2024 (đợt 2)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

Số:…./TB-CNTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

THÔNG BÁO ĐỢT 2

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP/ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP

HỌC KỲ I NĂM HỌC 2023-2024

Căn cứ chương trình đào tạo chính qui hệ đại học các ngành thuộc Khoa Công nghệ thông tin;

Căn cứ tiến độ năm học 2023-2024 hệ đại học chính quy đại trà (hệ chuẩn)

Căn cứ thông báo hướng dẫn đăng ký học phần Thực tập tốt nghiệp (TTTN) và Luận văn tốt nghiệp (LVTN) của Phòng Đào tạo;

Căn cứ quy định thực hiện TTTN, LVTN của Khoa Công nghệ thông tin,

Khoa Công nghệ thông tin thông báo đến sinh viên kế hoạch thực hiện luận văn tốt nghiệp (LVTN) học kỳ I năm học 2023-2024 như sau:

PHẦN TTTN

 1. Sinh viên đủ điều kiện làm TTTN thực hiện đăng ký đề tài với Khoa CNTT: từ 08/09/2023 đến 15/09/2023.

Link đăng ký: https://forms.gle/CS84L469KwHnpSqo7

 1. Khoa thông báo danh sách sinh viên chính thức phân bổ về bộ môn và gửi danh sách về trường: 18/09/2023.
 2. Trưởng bộ môn phân công giảng viên hướng dẫn, phản biện và tổ chức báo cáo theo quy định.
 3. Sinh viên thực hiện đề tài TTTN đã đăng ký: từ 20/09/2023 đến 25/11/2023.
 4. Sinh viên nộp báo cáo TTTN: theo lịch của bộ môn quản lý.
 5. Bộ môn nộp điểm về Khoa: 30/11/2023.

PHẦN LVTN

 1. Sinh viên đủ điều kiện thực hiện đề tài LVTN đăng ký trực tiếp với giảng viên hướng dẫn (GVHD): từ 08/09/2023 đến 15/09/2023.
 2. GVHD gửi danh sách SV mình nhận hướng dẫn theo quy định của trường về Trưởng bộ môn: 16/9/2023.
 3. Trưởng bộ môn duyệt danh sách và gửi về Khoa danh sách GVHD: 18/9/2023.
 4. Trưởng bộ môn phân công, phản biện và tổ chức báo cáo theo quy định.
 5. Bảo vệ LVTN dự kiến: 25/12/2023.
 6. Bộ môn nộp điểm về Khoa: 30/12/2023.

PHẦN MÔN THAY THẾ LVTN

 1. Sinh viên đủ điều kiện đăng ký học các môn thay thế LVTN đăng ký môn học với Khoa CNTT: từ 08/09/2023 đến 15/08/2023.

Link đăng ký: https://forms.gle/HkQjb96gNi3NaKui6

 1. Khoa gửi thông tin lớp thông sinh viên đăng ký về Phòng đào tạo mở lớp: 16/09/2023.

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐÃ HOÀN THÀNH ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN THAY THẾ ĐỢT 1: Xem tại đây.

(Đã hoàn thành đăng ký đợt 1 không cần đăng ký lại)

 Lưu ý:

 • Đợt đăng ký này chỉ áp dụng cho sinh viên chưa đăng ký thành công của đợt ngày 22/8/2023. Mọi đăng ký chậm so với thời hạn thông báo, sinh viên vui lòng đăng ký vào học kỳ tiếp theo.
 • Sinh viên đăng ký thành công, được duyệt bởi PĐT sẽ không rút học phần nếu bỏ không hoàn thành môn đã đăng ký theo quy định của trường.
 • Các lớp CLC đăng ký theo thông báo của Viện CLC.
 • Căn cứ trên số lượng sv đăng ký, Khoa thực hiện công bố mở lớp. Rút môn đã đăng ký vui lòng gửi email xác nhận rút môn (yêu cầu dùng đúng email của mỗi cá nhân thực hiện và chịu trách nhiệm); bổ sung môn muốn học thực hiện theo link trong thông báo. Cả 2 việc này phải thực hiện đúng quy định theo thông báo đăng ký lần 2 cho việc bổ sung học. “Mã môn – tên môn cần rút vào email: thanh.tran@ut.edu.vn”

TpHCM, ngày 06 tháng 09 năm 2023

P.Trưởng Khoa

(Đã ký)

Trần Thiên Thanh

 

Leave a Reply