V/v công bố học bổng khuyến khích cho Sinh viên

Sinh viên truy cập link tại đây

Hướng dẫn xem thông tin

1.  Thông báo việc xem xét cấp học bổng tại file “THONG BAO SO 63 VE VIEC XET CAP HOC BONG KKHT HK2 NH 2223.pdf”

2. Quyết định phân bổ ngân sáchtại file “QD 69 VE VIEC PHAN BO CHI TIEU HOC BONG KKHT HK2 NH 2223.pdf”.

3. Danh sách điểm đủ để cấp và xét cấp của Khoa trong file “DANH SACH TONG HOP FINALL LAN V2.SV Khoa CNTT.xlsx”

Leave a Reply